O fin específico da sociedade é divulgar, protexer, potenciar e preservar a nosa cultura e a nosa lingua; é referencia de intercambio sociocultural.

A realidade da nosa colonia e o seu entorno,é xa un feito . A relación con Galicia está reflexada automáticamente pois estamos compostos, na súa maioría, por familias de orixe galega, con escasa facilidade fora do noso ámbito, excepto as segundas xeracións.

O galego é a lingua oficial nas xuntanzas e asambleas.

Na asamblea xeral celebrada na metade dos anos noventa, apróbase por maioría absoluta os estatutos converténdose en Sociedade Galega Val D’ouro.

O 30 de marzo do 2007, a Xunta de Galicia nomea a esta entidade Centro Colaborador.